1/00

'ץיבוקלמ ןו'ג תויהל

םינאידניאה ןיב םילבמש) ירוהמ יתעמש "'ץיבוקלמ ןו'ג תויהל" טרסה לע
יל ראתל הסינ ילש אבא .(םישדח םיטרס םיאור םגו וקיסקמ-וינ תוירבדמב
...הברה יכה וילע רזח אוהש טפשמה אוה "ירמגל הנושמ והשמ הזיא" טרסה תא
טרסה תא ןמסל יל םרג (טרופמ רתוי תצק היהש) רואיתהמ יללכה םשורהו
.עיגיש ול תוכחלו שארב

שטשטה ןורכזה ךכו ,עיפוה אל טרסהו םישדוחו תועובש םימי ורבע ,ףלח ןמזה
"דאמ הנושמ" למלממ יבא לש לפרועמ ןורכז קר הז יל ראשנש המ לכו
.עיגה אוה םואתפ זאו ."דאמ הנושמ"

"הנושמ דאמ"ה תריוואל םכתוא סינכתש הקיסומ עומשל םיצור
(RealPlayer) ןאכ וצחל

רתויב הנושמ טרס ןכא וניה ץיבוקלמ ןו'ג תויהל ,קדצ אבא
גיירק לע רפסמ טרסה .הלימה לש ראומהו יבויחה דצה לע לבא
רידנה ונורשכ ףא לעש (תובוב ליעפמ רמולכ) יאנבוב ץרווש
דיינה ןורטאיתה םע אצוי אוה םוי ידמ .הדובע אצומ וניא
םייבייטקובורפו םייתונמוא םיעטק בוחר תוניפב גיצמו ולש
,ותשא .תוכמב וילע ולפנתי םימעוז תובאש ךכל םימרוגש
חנ תביתל םתיב תא תכפוה תויח תונחב תדבועש ,יטול
,בלכ ,הנאוגיא ,ףוק םתיא דחי םייח וחור תרומלו תינרדומ
םוי .םיריהזמ םיארנ םניא ךא םילהנתמ םייחה .(דועו) יכות
עיגמ אוה "הליגר" הדובע שפחלו תאצל טילחמ גיירק דחא
הניה קויתה תרבח .רצק ןחבמ ירחא לבקתמו קוית תרבחל
...ליגר טרסב רבודמ אלש רוריבב ונל הרומש ןושארה רבדה
השעמל איהש המוק - יצחו 7-ה המוקב תבשוי קויתה תרבח
.הרקיתב לקתהל אלש ידכ םיפופכ םיכלוה םלוכ זא המוק יצח
John Cusack as Craig Schwartz
The 7.5 floor
John Malkovich as John Horatio Malkovich םהניבו ,הרבחב שיש תונושמה תויומדה ףסוא ?םיניימדמ
סינכמ ,תיביטקלס תושרחמ תלבוסש ותריכזמו ,סובה רטסל
שגופ גיירק ותדובע םוקמב .הנושו שדח חור ךלהל טרסה תא
חילצמ וניא אוה ברה ולוכסתל ,הב בהאתמ דימו ןיסקמב
הלגמ גיירקו בר ןמז רבוע אל ךא ,דחוימב התוא םישרהל
...ןורא ירוחאמ תלד הרבחב קויתה ירדחמ דחאב
ןויד) !'ץיבוקלמ ןו'ג ךות לא רעש איה רבתסמ ךכ וזה תלדהו
.(ךשמהב אובי קחש אוה לזאזעל ןכיהו 'ץיבוקלמ ןו'ג אשונב
ךרד תוארל ,'ץיבוקלמ ןו'ג תויהל לוכי םדא תוקד 15 ךשמל
םדאה תוקדה 15 לש ןמויסב ...שח אוהש המ תא שוחלו ויניע
והשימ םאו .יסר'ג וינ לש הרגאה שיבכ ילושל - הצוחה קרזנ
םישנאה הארמ - ינויגה והשמ טרסב תויהל ךלוהש בשח
ילושל 'ץיבוקלמ ןו'ג ךותמ םיקרזנש םיבוטרהו םיכלכולמה
.הווקת לכ לסח - יסר'ג וינב שיבכה

(ןיסקמו גיירק ,יטול) יטנמור שלושממו םיכבתסמ טרסב תויומדה ןיב םיסחיה
םירזוח ףוסבו ('ץיבוקלמ ןו'גו ןיסקמ ,גיירק ,יטול) עבורמל םיבחרתמ םה
...םירוק םיפסונ םינושמ םירבד הברהו ,גוזל

John Cusack as Craig Schwartz, 
Catherine Keener as Maxine and 
Cameron Diaz as Lotte Schwartz

תואנבובה יעטק .יטסילאירוס םגו ,ירוקמ ,ןונש ,קיחצמ וניה טרסה יללכ ןפואב
.םלועה יבחרב םיאנבוב לש לג ררועל םילולע םהש תששוח ינאו םימישרמ םניה
םושמ קר ולו ,וב םימישרמה םירבדה דחא קפס אלל וניה טרסב קחשמה
יטול תאש איהו העתפהב ליחתנ .םינקחשה םהימ תוהזל ונחלצה בר ישוקבש
יטול ןכ ינפל לבא ,ןיעל רורב הז םיעדויש ירחא ,ןבומכ .זאיד ןורמק תקחשמ
םיטרסב וניארש יפכ זאיד ןורמקמ הנושב ,הללמואו ההוהמ תומד ומכ תיארנ
יבצ טרסה ירחא .יוהיזל ןתינ יתלב טעמכ וניה קאזויק ןו'ג ןכ ומכ .םירחא
."קחש אוה ללכב הפיא"ו 'ץיבוקלמ ןו'ג תא םיריכמ אל ללכב ונחנאש ונעט ינאו
עטקה ..."םינכוסמ םיסחיב" קר בוקנל חילצה לבא םיטרס הברהבש רמא ןרוא
םירואיתב 'ץיבוקלמ ןו'ג םשב תלקתנ ןמזה לכ ינא טרסה זאמש אוה קיחצמה
ינפל ברעש אוה קיחצמ יכה עטקה לבא .לשמל ,קטמניסה תרבוחמ םיטרס לש
"רייא ןוק"ב וניפצו ,םיגלשה לשב תיבב ונראשנ ינאו ןרוא ,טרסל ונכלהש
הארנש) קאזויק ןו'ג םג קחשמ רייא ןוקב .'גייק סלוקינ םע לבא עורג טרס -
וזה תלוכיה יניעב .ערה דיקפתב - 'ץיבוקלמ ןו'ג םג לבא (ןיטולחל הנוש
.חבושמ קחשמל תודע םניה הפוצה תא לבלבלו תוזח תונשל

John Malkovich as 
John Horatio Malkovich

.רבסה לע יתבשח םדרהל יתחלצה אלשכ הלילב לומתאו ,רסח והשמ תאז לכבו
ינואג אלפנ םכל הארנ אוהו ןויער לע םיבשוח םתאש םימעפל םכל הרוק
םתבשח המל םיניבמ שממ אל םתא ךרעב עובש ירחאו ,ירטסיה ןפואב קיחצמו
םישנאלש תבשוח ינאו ,טעמ אל הרוק הז יל ?אלפנ ךכ לכ היה ןויערהש
הברהמ יונב טרסה וליאכ יל הארנ .תופוכת יד םיתיעל הרוק הז םירצוי
לכ היה אוה ךכ רחאו ,יאטירסתל םיבינגמ ארונ עגר ותואב וארנש תונויער
קלח תונשל ,שדחמ םתוא ןוחבל לוכי היה אל רבכ אוהש םהילא רושק ךכ
יביטאיצוסא אוה טרסהש השוחת שי הז ללגבש יל המדנ .הצוחה תופנל םגו
.הרדיש טוח רסחו ידמ

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואיבצ
3.53.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Being John Malkovich Official WebSite
To Being John Malkovich Official WebSite


To The JM INC. WebSite
To The JM INC. WebSite
Catherine Keener and John Cusack
A puppeteer
Cast overview:
John Cusack .... Craig Schwartz
Cameron Diaz .... Lotte Schwartz
Catherine Keener .... Maxine
Orson Bean .... Dr. Lester
Mary Kay Place .... Floris
John Malkovich .... John Horatio Malkovich
Charlie Sheen .... Charlie (Himself ?)
Sean Penn .... Himself
Brad Pitt .... Himself
W. Earl Brown .... Erroll
Andy Dick .... In the audience
David Fincher .... Christopher Bing
Jester Hairston .... Lester's friends
Carlos Jacott .... Malkovich's agent
Spike Jonze .... Derek Mantini

הרזח