3/98

שיש בוט יכה


! ץעמ שיש זא שיש רבכ םעו ,שיש בוט יכה
.(ידמ תיטרפ אלש הוקמ ינאו ,החידב התיה וז ,הה)

םוקמ לע דובכב דדומתמ "as good as it gets" מ ינולמג םוגרתב ,שיש בוט יכה
+ םייתעש התיה טרסב היפצה יליבשב ."תונורחאה םינשב יתיארש רתויב הנהמה טרסה"
.יבצו ןנרא יידידי םע טרסל יתכלה .לודג היה שגרמ היה קיחצמ היה .הפורצ האנה לש
.ךכל בל ונמש אל רבכ טרסה תליחתמ הקד ךותו ,קנע עונלוק לש הנושארה הרושב ונבשי
המכ םהל רמולו םתוא קבחל קשח יל היה .ילטוט "high"ב עונלקהמ ונאצי רמגנ טרסהשכ
תבייח ינאו .ונילע טרסה לש טקפאה היה הז .םיחרוז וארנ םה םגו ,םתוא תבהוא ינאש
בבוח ןנרא .םיטרס יבגל םימיכסמ אל םעפ ףא ונחנא יכ ,רזומ הז המכ םכל רפסל קר
ןכומ) םיטרס לש לודג רתוי ןווגמ בהוא יבצ ,(םיסוטמ םע יוצר) המחלמ יטרס רקיעב
לבא .ארקנש המ ,"תוכיא יטרס" לש ןוויכב ינאו (רתוי םיישטיק םיטרסמ םג תונהל
לכה ירחא ,דחוימב תויבויח תויגרנא םע םוי היה הז ילוא .טרסה תא ונבהא וניתשולש
"השודקה הרלק"ב יתיפצש ירחא יתדמל הז תא) "ההז איהש הנרקה ןיא" ,סיווילב ומכ
.(עונלוקב םימעפ 12

.םיבהוא םתאש םישנא םע וכל !וכל ,םתיאר אל םא זא

to the siteTo the site To the site To the siteTo the site

a
! ץורל


ישארה ףדל הרזחב
back to the list