6/2000

ההובג תונמאנ

John Cusack as Rob

High Fidelity ?

Rob Barry Dick and Ian

Barry Dick Rob and Marie DeSalle

JACK BLACK as Barry 
Black is also the lead singer for Tenacious D.

Rob and Dick
ינא ךלהמב ."ךלהמ" וב שחרתמש טרס וניה (High Fidelity) ההובג תונמאנ
,הנתשמ רוביגה ,םינוש תומוקמב רמגנו ליחתמ טרסהש ךכל תנווכתמ
ךשמב יוניש םירבועו ,טרסה ךרואל ותוא ריכהל םידמול םיפוצה ונחנאו
םירבדה דחאו ,דחוימב ילע םיבוהא םניה "ךלהמ" םהב שיש םיטרס .היפצה
,ותליחתב ךלהמ םע טרסב םיפוצש תעדל רשפא יאש אוה םיניינעמה
טרס הז :םיעדוי םלשוה ךלהמשכ קר ,רורב שממ אל הז ועצמאב וליפאו
...ךלהמ םע

רזחשמ סעוכו עוגפ בורו ,ותוא תבזוע בור לש הרבחש ךכב ליחתמ טרסה
אוה .ול ויהש תורחאה תורבחה לכ םע םיניינעה תולשלתשה תא ונורכזב
תיבב הנושארה ותרבחמ לחה ,ףוסב ותוא תובזוע ןלוכ עודמ ןיבהל הסנמ
.הנורחאה ותרבח ,הרולל דעו ,ידוסיה רפסה

יראב ,םידבוע ינש םע דחי ,ול תכיישה הנטק םיטילקת תונחב דבוע בור
םיקהל םלוחו ,תיתוכיא הקיסומב םיניבמ שממ אלש תוחוקלה תא ןיועש
,םיעוקת וייחש שיגרמ בור .ןויסנ רסחו שיגר ,ןשייב רוחב קידו ,הקהל
ויתומולח יכ ,יוטיבכ קר אלו ,ריינה לע ורתונ םה לבא תומולח ול ויה
בור ללכב .ולש "תומולחה תשמח" לש המישרב ,ריינה לע םיאצמנ תמאב
איה "רתויב תוביאכמה תודירפה תשמח תמישר" ...רבד לכמ תומישר השוע
השעמל .תורחא תובר תומישר אצמנ ךשמהבו ,טרסה תא תחתופש המישרה
(רקיעב םיריש תומישר) ...תומישר םיכרוע בור לש תונחב םידבועה םג

יחש ימ שי לבא ,םייחה לש תיטנמור הסיפת לע דיעמ "תומישר" םושיר
...םייחה לע תומישר םשורש ימ שיו ,םייחה תא

תורבחהו תודירפה אשונ לכ לע תיטסירומוה תיווז חקול טרסה הלחתהב
רופיסה לע רתוי םידמול ונחנא חתפתמ טרסהש לככ לבא ,בור לש רבעשל
(םייחב ומכ) םייתימא תוערואמשו ,יניצר אוהש םילגמ ,הרולו בור ןיב
םע דחיו ,בור לש הנבהה םע דחי חתפתמ טרסה .םהניב הדירפל ואיבה
ךותב ומצע תא ןוחבלו ,הדירפב ולש קלחה המ ןיבהל ולש תונכומה
.ללכב םיסחי תוכרעמ

השועו ,"'ץיבוקלמ ןו'ג תויהל"ב םג קחשש ,קזויק ןו'ג קחשמ בור תא
?םיפסונ םידיקפת .Iben Hjejle תקחשמ הרול דיקפתב .הבוט קחשמ תדובע

לש תרגוב הנבהו ,הקיסומל הבהא הברה םע ,יטסירומוהו ,ביבח טרס הז
.ךלהמ םע טרס - יתרמא רבכש ומכו ,הבהא

תכלל

4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ןרק
43.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo HIGH FIDELITY Official WebSite
To HIGH FIDELITY Official WebSite
JOHN CUSACK (Rob Gordon/Screenplay by/Coproducer) IBEN HJEJLE (Laura) JOAN CUSACK (Liz)
LILI TAYLOR (Sarah) THE
CAST
TODD LOUISO (Dick)
LISA BONET (Marie DeSalle) JACK BLACK (Barry) SARA GILBERT (Anaugh)
הרזח