5/2001

םולחל םאיווקר

לוכי הזו ,שגרמו אלפנ תויהל לוכי הז :פירט תחקל ומכ הז םולחל םאיווקר תא תוארל
לע ונל רפסמ םולחל םאיווקר .ןמזה ותואב דחיב םהינש הז ברלו ,באוכו עזעזמ תויהל
.הליפנל םגו תומולחל בורק ,תויומדל בורק ונתוא איבמ ,הז תא שוחל ונל ןתונ ,הז
ריתוה אוהש תעדוי ינא לבא .המל - ןכ םאו ,והשמל 'ףרטצמ' טרסה םא רמול יל השק
שיש וליאכ הז .בוש וב תופצל (השק טרסה תויה תורמל) ןוצרה ילצא ראשנו םתוח ילע
אל ךלצא ריאשמ טרסהש והשמל ,הקיסומל ,תויומדל ,(דחוימ דאמה) ןונגסל עוגעג יב
קשחתמ לבא ,םייניעה תא םוצעל ,הארמ טרסהש המ לכמ חורבל קשחתמ .רוגס אל ,רותפ
(fall :תילגנאב) ויתס ,ץיק :םיקרפ השולשכ יונב טרסה .תצק דוע תוארלו ,ץיצהל םג
,ומוציעב םולחה .תפטועו הכימס ,תילזונ ,הלוחכ תוזח שבול ,ץיקב ליחתמ טרסה .ףרוחו
ליחתמ םולחה ,הליפנה תא ותיא איבמ ויתסה .לועפל ול תתל הז תושעל ךירצש המ לכ
קעוצ ,"Do it to Julia" .ףרוחה עיגמ זאו .תוקלח אל תועונתב עונל ,דוערל ,רערעתהל
...ולש רתויב ארונה דחפה םע ותוא םיתמעמ רשאכ "1984" ב רוביגה
תא בוש תוארל הזה ןוצרה ילוא
קודבלו תכלל ךרוצהמ עבונ טרסה
תא םש היהי ,תאז לכב ,ילוא םא
,ותוא שוחל תוחפל וא ,ביבאה
ינפל ,ץיקה ינפל םש היה ירה אוה
?אל ילואש וא ,ליחתה לכהש
Marianne and Harry
הדבל היחש הדדובו תרגובמ השא בראפדלוג הרש :תויומד עברא ירחא בקוע טרסה
תוינכתב היפצב הימי תא הריבעמ איהו ,םייחב וניא הלעב .קרוי-וינב ןוכיש תרידב
בונגל ידכ םעפ ידמ עיגמ ,יראה .יראה הנב לעו וילע תויזטנפבו ,היזיוולטב חוריא
הרש ךכ רחא תועש המכ .םימסל ףסכ גישהל ידכ התוא רוכמלו היזיוולטה תא הנממ
םה דחיבש ,ןורייט ,רבח שי יראהל .הכישממ הרגישהו ,היזיולטה תא שדחמ הנוק
לופיטב התיה איה ,יראה לש הרבחה איה ןוירמ .םתגשהב םיקסעתמו ,םימס םיחקול
יראהמ ץוח דחא ףא ךא ,התוא םינמממ הירוה ,התוא לצינ אוה לבא רטאיכיספ לצא
ריעב םילייטמ ןוירמו יראה ,ליגרכ להנתמ לכהו ,ץיק וישכע .התוא בהוא תמאב אל
,ןמזה לכ םימס םיחקול ,הווקתה תאו ,הבהאה תא םילגמ ,ינשה לש דחא המשנה ךותבו
הל רמאנ וב ןופלט דחא םוי תלבקמ ,היזיולטה לומ הימי תא הריבעמש ,הרש .םימלוחו
הטילחמ איה .דיתעב והשיתמ ,םיסרפ תאשונ היזיולט תינכתב ףתתשהל תנמזומ איהש
תא בוש שובלל לכותש ידכ ,הטאידב הליחתמו ,שגרמה ערואמה תארקל ןנוכתהל
אפורל העיגמ איה .יראה לש םידומילה םויס סקטל השבל התוא ,המודאה הלמשה
תואצותה ,התוא תונשל תוליחתמ תופורתהש תורמלו ,היזרהל תופורת הל ןתונש
ליחתהל םיטילחמ ןורייטו יראה ליבקמב .הבר הרש לש היצביטומהו תורכינ םהלש
"הכמה" תא איבהל ידכ ,םינוק םהש םסה תא ללדל תצק ,רוכמל תצק ,םיקסע תושעל
םידגבל תונח ןויראמל חותפל םג חילצי יראה ילואו ,וצריש רמוח המכ םהל היהישו
,םירוביגה לש םייחה לש עקרקה .תורובה םה ולא .תומולחה םה ולא .תבצעמ איהש
עקרק וזש תורמלו .תטמשנ ,לוצינו ,הבהא רסוח ,תילכת רסוח ,תודידב לש עקרק
.הקומע הניה הליפנה תטמשנ איהשכ ,העוער
Ellen Burstyn as Sara Goldfarb 
Jennifer Connelly as Marianne Silver 
Marlon Wayans as Tyrone C. Love 
and Jared Leto as Harry Goldfarb
טושפ הזש ןייטסנרב ןלא תמלגמ התוא הרש לש דחוימב .הלועמ וניה טרסב קחשמה
ילנוק רפינ'ג תקחשמ ןוירמ תא .סטרבור הילו'גל רקסואה תא הדיספה איהש ןמאי אל
fight club -ב םג קחשש וטיל דר'ג קחשמ יראה תא ,טניריבלב הדליה תא םג הקחשש
תא .(הפי אוה רוחש רעיש םע םג) ףוצרפה תא ול םיצצופמש הפיה ינידנולבה תא
.וילע דיגהל דחוימ רבד םוש יל ןיא לבא ,דאמ בוט היה םגש סנייו ןולרמ קחשמ ןורייט
Marianne and Harry :1 היווירט
ןולרממו דר'גמ שקב יאמבה
סקסמ םוי 30 ךשמב רזנתהל
וניביש ידכ רכוסמו
.והמ Craving

תוארל הצור ינאש טרסה הזש יתעדי .הפיחב ישיש םויב ןרואו ןרק םע טרסל יתכלה
אורקל יתכשמה אל ןכלו ,הביהלמ שממ התיהש גדה ןיע לש רתאב תרוקב עבר יתארק)
דוע ןרואו תוחפ ןרק ,יתבהאש יתעדי ינא .םילבלובמ תצק ונייה טרסה ירחא .(התוא
,ולש תועמשמה המ ,טרסה המ לע ןיבה אוהש שיגרה שממ אל ונתיאמ דחא ףאו ,תוחפ
טרסל תכלל ומצעל ץילמהל לוכי היה אוה טרסה ינפל םאש רמא ןרוא .ובש םירסמה המ
ןכ ינא .הככ יתשגרה אל ינא .רתוי הברה הנהנ םתסה ןמו ,תאז השוע היה אוה - רחא
השוחתה תא םייחל איבמ טרסהש תבשוח ינא ...הז תא דיגהל רשפא םא ,טרסהמ יתינהנ
המ לע תערכמ העפשה םיננובתמ ובש ןפואלשו ,ץוחמו םינפבמ הנוש םיארנ םירבדש
תודידבה תא שיגדמ הז םיישחומל תוננובתהב ולאה םירעפה תא םיכפוהשכ .םיאורש
קר וליאכ הארנ ,הז לע תבשוח ינאשכ וישכעו ,ינשהמ דחא רוכינה תא ,םדאה לש
יראה לש לשמל ,םירוביגה לש תוננובתהה תודוקנ תא רבחל הזה טרסב וחילצה םימסה
,תויומדה תמרב .םהניב הבריקל איבהלו ,'דחא'כ םירבדה תא תוארל םהל םורגל ,ןוירמו
הפשב רבדמ אוהשו ,תעמוש ינאש הפשב רבדמ טרסהש השגרה יל התיה ,הניצסה תמרב
.לודגב טרסה לש רסמה המ יתנבה אל םא םג ,ןוכנ וזה
:2 היווירט
ןיב שי ליגר טרסב
,םיטאק 700 ל 600
םולחל םאיווקרב
.2000-כ שי

REQUIEM FOR A DREAM
שומיש לש םוגעה דצה תא גיצמ טרסהש רמול רשפאש תבשוח ינא תינטשפ יכה הרוצב
ינאש איה תמאה לבא .ללכב הרבחלו ,םס-לא תדוגאל בוט תוריש השוע ךכבו ,םימסב
דימת הז ןיידע ,ארונ אוה טרסב םיאורש המ םא םגו ,קזנ שי םוסרפ לכבש הנימאמ רתוי
תמייק היהת היצפואש ךירצ יכ טושפ ילוא .תעדוי אל ?המל .םשל םישנא המכ ברקי
,העיתרל םג םרוג הזה טרסהש הנימאמ ינא הז םע דחי .הווט איהש ליבשב תכלל ידכ
.םינושה םהיגוס לע םימסהו םירודכה לכבש תומויאה תונכסה לש הנבהו לעוג

.תיאקירמאה הרבחה לע תרוקב הברה טרסב שיש השגרה יל שי תינטשפ תוחפ הרוצב
םייחב שיש תודידבהו רוכינה .בוהא םדאכ ספתנ םסרופמ םדא תיאקירמאה תוברתב
,םישנא לש הלאשמה תא םירציימ ,םיימינונא םה םישנא הברה ךכ לכ הב הלודג ריעב
.םידדוב ויהי אל ךכש הילשאה תאו ,היזיוולטב עיפוהל ,םימסרופמ תויהל ,הרש ומכ
לכש ,הבהא לש םיסחי ,דליו אמא ןיב םיסחי לש אוה טרסב םירזוחה םיביטומה דחא
ילוא לבא .תיהמא הבהא ...תוחלצה וא םיגשה אל ,הבהא וז הרזחב תשקבמ איהש המ
חיכוהלו חילצהל ךירצ םדא הב הרבח ,תירבג הרבח איהש הרבח ,םייח ונא הב הרבחה
,ביבאה אצמנ םש ילוא .םלשו בוהא אוהש וזה השוחתהמ םדאה תא הקיחרמ ,ומצע תא
התווע ,המינפ השלפ תוברתהש ינפל ,םידלי ונייה וב ןמזל בורק שממ ,םחרל בורק שממ
,םימלשו םיבוהא שיגרהל תויפולח םיכרד הקפיס ,תונוצרה תא התניש ,תושגרה תא
.תוארהל ונל יאדכ ךיאו ,בוט שיגרהל ונל םורגי המ ונל הרמא
Jared Leto as Harry Goldfarb :3 היווירט
שמתשהלמ ענמנ יאמיבה
טרסה בורב םודא עבצב
ינשב קר עיפומ עבצה
.רעישו הלמיש :םיטייקבוא
ינא ,בוט טרס אל ללכב הזש יתוא וענכשי דוע םא םגו ,היפצל השק טרס הז םא םג
תעדוי ינא לבא ,אל וא בוט טרס הז םא תעדוי אל תמאב ינא .וב תופצל הצילממ דאמ
:תבשוח אל ינא םצעב ,אל .יתבהאש תבשוח ינאו ,רחאו שדח והשמ ךסמל איבמ אוהש
.החוטב ינא

תכלל

4.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ןרק
3.54
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To REQUIEM FOR A DREAM Official WebSite
To REQUIEM FOR A DREAM Official WebSite